آموزشگاه : ۰۲۱۲۶۷۰۰۶۸۶
مرکز مشاوره : ۰۲۱۲۶۷۰۰۷۴۸
info@hozour.org

مرکز مشاوره

حضورنو موسسه مشاوره و روانشناختی اجتماعی با مجوز سازمان بهزیستی تهران به شماره ثبت 52484 می باشد. موسسه آموزش ی مشاوره ا ی که با ارائه خدمات تخصصی رواندرمانی و سلامت روان همچنین طراحی و برگزاری کارگاه ها و گروه درمانی های متنوع با رویکردهای روانشناس ی شناختی CBT ،روانشناس ی مثبتنگر و روانشناس ی توجه آگاه محور MBCT ، زوج درمانی، سکس تراپی، روان درمانی کودک و نوجوان، طب مکمل و سایر رویکردهای تخصصی… فعالیت می نماید و هم اکنون در دپارتمان مشاوره تخصص ی خود از همکاری بیش از 10 روان درمانگر خبره بهره مند می باشد.
اهداف آرمان حضورنو طبق روزنامه رسمی کشور عبارت است از:

1.ارائه خدمات مشاوره روانشناسی ، راهنمایی، سالمت روان و خدمات اجتماعی با کلیه گرایش های تخصصی در تمامی گروه های سنی به صورت درمان انفرادی ، گروه درمانی و خدمات روانشناسی سازمانی نسبت به جامعه هدف سازمان بهزیستی و عموم مردم و سازمان ها

2 .ارائه خدمات توانمندساز آموزشی روانشناسی ، مهارتهای زندگی ، مهارتهای مایندفولنس ، توسعه فردی ، سالمت اجتماعی ، سلامت روان و … با کلیه گرایش های تخصصی در تمامی گروه های سنی و برگزاری کارگاه های آموزشی ، دوره ها ،سمینارها ، رویدادهای تخصصی و نیمه تخصصی به صورت انفرادی ، گروهی و سازمانی نسبت به جامعه هدف سازمان بهزیستی و عموم مردم و سازمانها

3 .ارائه خدمات پژوهشی و مطالعاتی در حوزه روانشناسی ، مشاوره ، توسعه فردی، مهارتهای زندگی ، مهارتهای مایندفولنس ،
سالمت اجتماعی ، خدمات اجتماعی و سالمت روان نسبت به جامعه هدف سازمان بهزیستی و عموم مردم و سازمانها

خدمات مرکز مشاوره