مرکز مشاوره

مرکز مشاوره

حضورنو موسسه مشاوره و روانشناختی اجتماعی با مجوز سازمان بهزیستی تهران به شماره ثبت 52484 می باشد. موسسه آموزش ی مشاوره ا ی که با ارائه خدمات تخصصی رواندرمانی و سلامت روان همچنین طراحی و برگزاری کارگاه ها و گروه درمانی های متنوع با رویکردهای روانشناس ی شناختی CBT ،روانشناس ی مثبتنگر و روانشناس ی توجه آگاه محور MBCT ، زوج درمانی، سکس تراپی، روان درمانی کودک و نوجوان، طب مکمل و سایر رویکردهای تخصصی… فعالیت می نماید و هم اکنون در دپارتمان مشاوره تخصص ی خود از همکاری بیش از 10 روان درمانگر خبره بهره مند می باشد.
اهداف آرمان حضورنو طبق روزنامه رسمی کشور عبارت است از:

1.ارائه خدمات مشاوره روانشناسی ، راهنمایی، سالمت روان و خدمات اجتماعی با کلیه گرایش های تخصصی در تمامی گروه های سنی به صورت درمان انفرادی ، گروه درمانی و خدمات روانشناسی سازمانی نسبت به جامعه هدف سازمان بهزیستی و عموم مردم و سازمان ها

2 .ارائه خدمات توانمندساز آموزشی روانشناسی ، مهارتهای زندگی ، مهارتهای مایندفولنس ، توسعه فردی ، سالمت اجتماعی ، سلامت روان و … با کلیه گرایش های تخصصی در تمامی گروه های سنی و برگزاری کارگاه های آموزشی ، دوره ها ،سمینارها ، رویدادهای تخصصی و نیمه تخصصی به صورت انفرادی ، گروهی و سازمانی نسبت به جامعه هدف سازمان بهزیستی و عموم مردم و سازمانها

3 .ارائه خدمات پژوهشی و مطالعاتی در حوزه روانشناسی ، مشاوره ، توسعه فردی، مهارتهای زندگی ، مهارتهای مایندفولنس ،
سالمت اجتماعی ، خدمات اجتماعی و سالمت روان نسبت به جامعه هدف سازمان بهزیستی و عموم مردم و سازمانها

خدمات مرکز مشاوره

مشاوره فردی و روان سنجی

تشخیص و درمان اختالالت خلقی و اضطرابی (فسردگی، وسواس ، فوبیا و…)، حل تعارضات بین فردی ، تشخیص و درمان اختالالت ، اجرا و تفسیر آزمون های شخصیت

درمانگران : مونا محمد حسینیشیوا محمودی

طرحواره درمانی_CBT

ریشه یابی الگوهای رفتاری ،ارزیابی ابعاد شناختی ، هیجانی، رفتاری و بین فردی ؛ آموزش مهارت های الزم شناختی-رفتاری ، تنظیم و تعدیل هیجان

درمانگران : مونا محمد حسینیآلاله قلیش لی

خانواده درمانی و مشاوره ازدواج

آموزش مهارت های شناخت همسر ، مشاوره پیش از ازدواج ، کمک به حل اختالفات زناشویی ، کمک به حل تعارضات با خانواده همسر

درمانگران : محمدحسن آسایشالهه گلپاشاشیوا محمودی

سکس تراپی

رفع تخصصی گرفتاریها و مشکالت جنسی ، آموزش جنسی ، آناتومی جنسی و آموزش های بهداشت جنسی ، لذت بیشتر زندگی جنسی و عمیق تر کردن روابط بین فردی

درمانگران : شیوا محمودی

روانشناسی کودک و نوجوان

ارزیابی و تشخیص مشکالت روانی کودک و نوجوان ، بررسی رابطه والد -فرزند و مشکالت ارتباطی ، درمان مشکالت رفتاری ، هیجانی و روانشناختی کودک و نوجوان ، مشاوره والدین و آموزش شیوه های فرزند پروری

درمانگران : الهه گلپاشا

تئوری انتخاب

واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه ، انتخاب ها و چگونگی و چرایی انجام آنها برای دست یافتن به آنچه میخواهیم ، چگونه رفتارمان را انتخاب کنیم

رویکرد روان پویشی (ISTDP)

  روان درمانی فشرده و کوتاه مدت با رویکردی بالینی و موثر در مواجهه با احساسات ، اضطراب ها ، تعارضات ، مکانیزم های دفاعی

طب مکمل هومیوپاتی

طبی است مکمل که با بهره گیری از داروهای گیاهی و بر اساس شخصیت شناسی، بیماریهای مزمن و حاد که منشا روحی و روانی دارد را درمان میکند

درمانگران : ناهید طاهریان