وبلاگ

تعیین سهم ذهن آگاهی در پیش بینی شادکامی و سالمت روان دانش آموزان

mindfulness-2
ذهن آگاهی

تعیین سهم ذهن آگاهی در پیش بینی شادکامی و سالمت روان دانش آموزان

هدف اصلی این پژوهش تعیین سهم ذهن آگاهی در پیش بینی شادکامی و سلامت روان دانش آموزان دوره دوم متوسطه منطقه 5 شهر تهران می¬باشد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی ، از نظر روش گرد آوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان دوره دوم متوسطه منطقه 5 تهران در سال تحصیلی 1401-1400 می¬باشند و با استفاده از روش نمونه‏گیری در دسترس نمونه پژوهش انتخاب شد و حجم نمونه با استفاده از فرمول جولی پلنت 98نفر انتخاب شدند. معیار ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه 39آیتمی ذهن آگاهی بائر و همکاران(2006) ،پرسشنامه 29 سوالی استاندارد شادکامی آکسفورد(1989)و پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ) می باشد. نتایج رگرسیون در زمینه ارتباط شادکامی و ذهن آگاهی حاکی از آن است که ضريب متغير ذهن آگاهی برابر با 0.443 مي باشد و پیش بینی کننده ی شادکامی می باشد . در مورد ارتباط سلامت روان و ذهن آگاهی ضريب متغير ذهن آگاهی برابر با 0/691 مي باشد و پیش بینی کننده ی سلامت روان می باشد .

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *