آموزشگاه : ۰۲۱۲۶۷۰۰۶۸۶
مرکز مشاوره : ۰۲۱۲۶۷۰۰۷۴۸
info@hozour.org
وبلاگ

تاثیر آموزش های مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری و کیفیت زندگی جوانان شهر تهران

چکیده

زمینه و هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش های مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری و کیفیت زندگی جوانان شهر تهران می باشد.
روش تحقیق: روش تحقیق کاربردی و به روش نیمه تجربی بود، جامعه آماری تحقیق شاامک کلیهی جوانان بین 18- 29 ساام مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر تهران بود. با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه 32 نفر انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و شاهد رهر گروه 16 نفر ( قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده های پژوهش پرسشنامه اساتاندارد تاب آوری و کیفیت زندگی بود، داده های تحقیق پس از جمع آوری بر اساس سوام های پژوهش و با استفاده از تحلیک کواریانس در نرم افزار SPSS19 تحلیک شدند.

یافته ها: یافته های پژوهش نشااان داد که تفاوم معنی داری بین گروه گواه و آزمایش در تاب آوری، کیفیت زندگی جوانان شااهر تهران
وجود دارد.

نتیجه گیری: در نتیجه آموزش های مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری و کیفیت زندگی جوانان شاااهر تهران تاثیر مثبت و معنی داری
دارد.

مجتبی عباسی
 
روان درمانگر ، مربی ارشد تعالیم حضور ، مربی رسمی مایندفولنس و MBSR ،mindful coach مدیر عامل « موسسه آموزشی – روانشناختی حضور نو» بنیان گذار بنیاد غیردولتی سپاس لحظه حال

دیدگاه خود را بنویسید

ده − 3 =

جستجو

دسته بندی ها

دسته بندی ها