برچسب: کیفیت زندگی

mindfulness

تاثیر آموزش های مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری و کیفیت زندگی جوانان شهر تهران

چکیده زمینه و هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش …

ادامه مطلب