برچسب: شادکامی

mindfulness-2

تعیین سهم ذهن آگاهی در پیش بینی شادکامی و سالمت روان دانش آموزان

هدف اصلی این پژوهش تعیین سهم ذهن آگاهی در پیش بینی …

ادامه مطلب