برچسب: ذهن آگاهی

mindfulness

تاثیر آموزش های مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری و کیفیت زندگی جوانان شهر تهران

چکیده زمینه و هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش …

ادامه مطلب
mindfulness-2

تعیین سهم ذهن آگاهی در پیش بینی شادکامی و سالمت روان دانش آموزان

هدف اصلی این پژوهش تعیین سهم ذهن آگاهی در پیش بینی …

ادامه مطلب