دسته بندی: درمانگران

آلاله قلیش لی

آلاله قلیش لی

تخصص: طرحواره درمانگر و درمان شناختی رفتاری (CBT)

بهبود اختلالات روانشناختی ریشه دار و مزمن

رزرو وقت مشاوره