مایندفولنس نوجوانان

مایندفولنس نوجوانان

توسعه فردی مجموعه ای از فعالیت ها و مهارت هاست که یادگیری آن ها به نوجوان کمک می کند در روابط اجتماعی ، کاری و تحصیلی بهتر عمل کند.

مجموعه ی این اتفاقات شانس نوجوان را برای پیشرفت در سطوح مختلف بیشتر می کند. توسعه ی فردی مجموعه ای از مهارت های مفید است که یادگیری آن ها سرعت رشد و پیشرفت نوجوان را تا چند برابر افزایش می دهد

توسعه ی فردی یک مقصد نیست بلکه مسیری ست که شما را به سمت بسامانی هدایت می کند.