دکتر بهناز عباسی راد

دکتر بهناز عباسی راد

دکترای تخصصی روانشناسی
روان تحلیلگر پویشی و دارای پروانه نظام روانشناسی
زوج درمانگر ، درمان فردی